Izobraževalni program


Cilji izobraževalnega programa:

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu gimnazijah.

Poleg tega so cilji gimnazije še:

  • Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti.
  • Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo.
  • Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih.
  • Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.
  • Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.
  • Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.
  • Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost.
  • Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.

Gimnazija pripravlja dijake za nadaljnje izobraževanje na univerzi, visoki in višji šoli. Razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Zagotoviti mora dovolj široko splošno izobrazbo in dati vedenja, ki so skupni temelj za vse usmeritve študija na vseh stopnjah.

Izobraževalni program gimnazije

 

Program obveznih izbirnih vsebin

Vsak dijak gimnazije mora do konca pouka opraviti program OIV, kot ga je v skladu z veljavnim gimnazijskim programom oblikovala Gimnazija Brežice. Obvezne izbirne vsebine so sestavni del učnega programa. Dijakom omogočajo, da ob rednem splošnoizobraževalnem programu šole izrazijo svojo ustvarjalnost in nadgradijo svoja znanja na različnih področjih ustvarjanja. Dijak za šolsko leto vodi dnevnik opravljenih ur obveznega in izbirnega programa.

Katalog OIV (prosta izbira)

Učni načrt