Knjižnica


Člani knjižnice so vsi dijaki Gimnazije Brežice, ki si izposojajo knjige brezplačno do zaključka pouka; revije in časopise ter priročno literaturo (leksikone, slovarje, atlase, enciklopedije) pa lahko berejo samo v knjižnici. Izposojevalni rok je 14 dni. Dijaku se lahko izposoja tudi podaljša.

Dijaki zaključnih letnikov morajo gradivo vrniti do konca pouka. Lahko si ga izposodijo za maturo, vendar ga morajo vrniti pred podelitvijo spričeval.

Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si ga lahko izposodijo tudi preko počitnic, v dogovoru s knjižničarko/knjižničarjem.

Uporabnik je dolžan izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomestiti z enako novo enoto gradiva.

Knjižnica se s svojo dejavnostjo in gradivom vključuje v vzgojno-izobraževalno delo šole.

Za dijake je odprta od ponedeljka do petka od 7.15 do 14.30. ure. V njej sta v šolskem letu 2016/17 zaposlena bibliotekarka Ema Maček in mag. Gregor Horžen.

Knjižnica s šolsko avlo je namenjena študiju, učenju, iskanju gradiva in informacij, tudi pouku. Zato morata biti zagotovljena mir in tišina. Prav tako ni dovoljeno prinašanje hrane in pijače v sam knjižnični prostor. Dijaki in profesorji imajo v naši šolski knjižnici na razpolago približno 18.000 enot knjižničnega gradiva ter okoli 30 dnevnih časopisov, strokovnih ter poljudnih revij.

Knjižnica oz. šolska avla je opremljena z računalniki za pisanje seminarskih nalog in iskanje literature, občasno se v njej izvaja tudi pouk informatike. V času glavnega odmora je šolska avla družaben prostor, kjer poteka živahna izmenjava informacij.

Teme knjižnične vzgoje (Knjižnično informacijsko znanje – KIZ, ki je obvezno za vse dijake in zajema 15 ur v štirih letih šolanja):

  • Predstavitev šolske knjižnice ter viri literature,
  • Projekt »Rastem s knjigo« (v sodelovanju s Knjižnico Brežice),
  • Obisk Posavskega muzeja Brežice (predstavitev zbirk dokumentov, arhiv),
  • Ogled NUK-a,
  • Delo s slovarji,
  • Uporaba priročne knjižnice,
  • Izdelava seminarske naloge, iskanje gradiva, citiranje literature,
  • Obisk knjižnega sejma,
  • Domoznanska zbirka v Knjižnici Brežice in Jože Toporišič; Elektronske baze,
  • Priprava gradiva za medpredmetne ekskurzije in projektne dni.

 

Seznam gradiva 2016/17
Pišeš seminarsko nalogo? Si v dvomih, kako jo oblikovati? Ne veš, kako citirati, navesti vire?

Klikni na povezavo Navodila za izdelavo seminarskih, raziskovalnih in projektnih nalog.