Pravilniki, dokumenti in obrazci


Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje.

Splošno izobraževanje je urejeno z:

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo in 36/08),

Zakonom o gimnazijah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/07- uradno prečiščeno besedilo),

Zakonom o maturi (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo),

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list Republike Slovenije, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja tudi za poklicno in srednje strokovno ter splošno izobraževanje. Med drugim določa tudi obvezne sestavine srednješolskih izobraževalnih programov.

Zakon o gimnazijah ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu.

Zakon o maturi določa vsebino poklicne in splošne mature, pravice in obveznosti kandidatov, ki opravljajo poklicno oziroma splošno maturo, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja poklicne in splošne mature.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ureja usmerjanje ter določa način in obliko vzgoje in izobraževanja tudi na področju srednješolskega izobraževanja.

Povezave na dokumente:

Šolska pravila

Hišni red Gimnazije Brežice 

Pravilnik o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih …

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijakov v srednji šoli

Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad

Zakon o šolski prehrani

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila ocenjevanja (od 1.9.2012 naprej)

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah


INFORMACIJA O POSTOPKU PRIDOBITVE  NADOMESTNE JAVNE LISTINE

Šola izda nadomestno javno listino skladno s 36. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.

Postopek pridobitve javne listine:

  1. Za izgubljen, uničen ali kakor koli drugače odtujen izvirni dokument lahko upravičenec pridobi nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence, za kar na šolo naslovi Izjavo o preklicu javne listine (obrazec je v prilogi).
  2. K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse v znesku 1,81 EUR za vsak dokument z izjemo spričevala o uspehu pri splošni maturi in obvestila, ki štejeta za en dokument.
  3. Podatki, potrebni za izvršitev plačila:Namen plačila: plačilo upravne takse, koda namena GOVT, naziv prejemnika: Upravne takse Ljubljana, številka računa 0110 0100 0315 637 referenca 11 72605-7111002-6000113.
  4. Za izdajo nadomestne javne listine ( izpisa iz evidence) je potrebno plačati 10 EUR za vsak/en dokument. Plačilo se izvrši na transakcijski račun šole št. 01100-6030692472 pri UJP Novo mesto, sklic SI 00 763901. Dokazilo o plačilu je potrebno priložiti k vlogi.
  5. Po 4. odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Ur. List RS št. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10) bo šola prosilcu izdala nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v roku 15 dni od prejema popolne vloge ter izvršenega plačila.

Izpis iz evidence (navodilo in obrazec)


Ostali obrazci

Prijava k pripravi na maturo v šolskem letu 2018/2019

Prijavnica za izbirne predmete v drugem in tretjem letniku

Izjava staršev – osebni podatki

Izjava staršev o sodelovanju v mednarodni izmenjavi

Potrdilo o opravljenih urah OIV

Prošnja za priznanje ur OIV (prosta izbira) opravljenih v organizaciji izven šole in potrdilo o aktivnem sodelovanju