Šolski sklad


Ustanovitev šolskega sklada

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1998 z dopisom ravnateljem še dodatno priporočalo ustanovitev šolskih skladov po posameznih šolah. Po teh priporočilih in lastnih pobudah zaposlenih je bil tudi na naši šoli sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008, pa je vsaka šola obvezana k temu, da ustanovi šolski sklad.

Namen

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

Delo šolskega sklada naše šole je usmerjeno predvsem v pridobivanje sredstev za zagotavljanje nadstandardnih učnih programov in omogočanje vsem dijakom udeležbo v njih.

Zdrav razvoj naših mladostnikov in popotnica pridobljenih znanj in izkušenj, je ena najboljših naložb v njihovo in našo bodočnost.

Dovolite, da Vam navedemo samo nekaj najpomembnejših namenov delovanja sklada:

  • uvajanje sodobnih metod dela v proces vzgoje in izobraževanja,
  • udeležba dijakov na tekmovanjih iz znanj v Sloveniji in tujini, športnih tekmovanjih in ostalih tekmovanjih,
  • razvijanje ustvarjalnosti (krožki, delavnice, natečaji …),
  • nabava opreme za kakovostnejše izobraževalno delo,
  • dodatno izobraževanje in delo z nadarjenimi dijaki,
  • pomoč pri izobraževanju dijakov s slabšim socialnim in materialnim statusom,
  • dodatno preventivno delo z dijaki za učinkovito izrabo prostega časa,
  • usposabljanje dijakov iz prve pomoči,
  • nakup robotskih setov MINDSTORMS EV3 Education in Raspberry Pi.

Omogočanje kakovostnega izobraževanja in ukvarjanja mladih z zdravimi izven šolskimi dejavnostmi je naložba v oblikovanje zdravih mladih osebnosti, naložba v prihodnost naše družbe.

Dobro delovanje šolskega sklada in Vaše prijazno namenjanje dogovorjenih prispevkov, so nujen temelj za izpolnitev zastavljenih ciljev.

Odločitve o najboljši možni uporabi sredstev sklada sprejema upravni odbor, ki lahko vsakemu izmed staršev ali donatorjem posreduje podrobna pojasnila in informacije.

Pomembnost kakovostnega izobraževanja in ukvarjanja mladih z izven šolskimi dejavnostmi je v sedanjem času, ko na oblikovanje njihovih osebnosti preži veliko negativnih dejavnikov, toliko večja. Zato so naložbe v oblikovanje zdravih mladih osebnosti, naložbe v prihodnost naše družbe.

Dobro delovanje šolskega sklada in Vaše prijazno namenjanje dogovorjenih rednih prispevkov so nujen temelj za izpolnitev zastavljenih ciljev.

Skupaj z upravnim odborom sklada se zavedam, da tako zahtevnega poslanstva kljub vsem izjemnim osebnim naporom ter sodelovanja zagnanih sodelavcev šole in staršev, dolgoročno ne bomo sposobni izvajati brez še večje naklonjenosti in pomoči tudi gospodarskih družb, kjer bodo izobraženi mladi ustvarjali za boljši svet.

Verjamemo, da bi nam z vašo naklonjenostjo za podporo našemu poslanstvu, ki ga opravljamo za zdravo prihodnost otrok, lahko bilo nekoliko lažje.

Zato Vas Vljudno vabim, da z materialnimi prispevki namensko pomagate naši skupni prihodnosti.

S spoštovanjem

 

Uroš Škof, prof.

ravnatelj

 

Donatorska pogodba za šolski sklad

Šolsko leto 2017/18

Pravila o delovanju šolskega sklada Gimnazije Brežice

Vabilo 2. seja v šolskem letu 2017/18

Šolsko leto 2016/2017

Zapisnik 1. seje UO ŠS GB  12 12 2016