Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in spremembe)

sklicujem

1. sejo Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019,

ki bo v četrtek, 27. septembra 2018 ob 17. uri v učilnici ZEM.

 

Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti, sklepčnosti in imenovanje zapisnikarja
  2. Konstituiranje Sveta staršev zavoda (imenovanje predsednika Sveta staršev in predstavnikov v Svet šole)
  3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje  Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018
  4. Poročilo o realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2017/2018
  5. Obravnava Letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2018/2019
  6. Predlog nadstandardnega programa v šolskem letu 2018/2019
  7. Pobude in predlogi staršev z roditeljskih sestankov

  

Uroš ŠKOF, prof.

RAVNATELJ

 

 

Fotografija: Designed by Freepik
Dostopnost