Skoči na glavno vsebino

PODVIG


 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

 

Oglejte si spletno stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 

Gimnazija Brežice je vključena v projekt »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«ki poteka od 2018 do 2022.

Kaj je  podjetnost? Samoiniciativnost in podjetnost skupaj predstavljata eno od osmih kompetenc za vseživljenjsko učenje (po definiciji Evropske unije). Samoiniciativnost in podjetnost je kompetenca, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo k zastavljenim ciljem (iz: School Education Gateway – Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje).  Kompetenca spodbuja izgrajevanje, razvijanje, urjenje veščin, spretnosti, osebnostnih lastnosti, ki dijakinjo/dijaka usmerjajo v večjo motiviranost, k razvoju močnih področij, v boljšo splošno poučenost, v izboljševanje komunikacijskih spretnosti. V procesu razvijanja kompetence  naj bi se usmerjali v  ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj, načrtovanje in vodenje projektov, prepoznavanje talentov, vodenje karierne poti.

Dostopnost