Pravilniki, dokumenti in obrazci

SEZNAM  VELJAVNIH PREDPISOV

Seznam veljavnih predpisov na področju srednješolskega izobraževanja
Šolska pravila ocenjevanja znanja Hišni red Gimnazije Brežice
Šolska pravila Pravilnik o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih …
Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijakov v srednji šoli Merila za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad

OBRAZCI

Vpisnica


INFORMACIJA O POSTOPKU PRIDOBITVE  NADOMESTNE JAVNE LISTINE

Šola izda nadomestno javno listino skladno s 36. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.

Postopek pridobitve javne listine:

  1. Za izgubljen, uničen ali kakor koli drugače odtujen izvirni dokument lahko upravičenec pridobi nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence, za kar na šolo naslovi Izjavo o preklicu javne listine (obrazec je v prilogi).
  2. K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse v znesku 1,81 EUR za vsak dokument z izjemo spričevala o uspehu pri splošni maturi in obvestila, ki štejeta za en dokument.
  3. Podatki, potrebni za izvršitev plačila: Namen plačila: plačilo upravne takse, koda namena GOVT, naziv prejemnika: Upravne takse Ljubljana, številka računa 0110 0100 0315 637 referenca 11 72605-7111002-6000113.
  4. Za izdajo nadomestne javne listine ( izpisa iz evidence) je potrebno plačati 10 EUR za vsak/en dokument. Plačilo se izvrši na transakcijski račun šole št. 01100-6030692472 pri UJP Novo mesto, sklic SI 00 763901. Dokazilo o plačilu je potrebno priložiti k vlogi.
  5. Po 4. odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Ur. List RS št. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10) bo šola prosilcu izdala nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v roku 15 dni od prejema popolne vloge ter izvršenega plačila.

Izpis iz evidence (navodilo in obrazec)