Skoči na glavno vsebino
Seznam veljavnih predpisov v šolskem letu 2021/2022

Seznam veljavnih predpisov na področju srednješolskega izobraževanja

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila ocenjevanja znanja (26. 10. 2018)

Šolska pravila

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijakov v srednji šoli

Modeli in priporočila za izvajanju pouka v razmerah povezanih s covid-19

Sprememba Šolskih pravil ocenjevanja znanja (3. 12. 2020)

Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (11. 2. 2022)

Preprečevanje okužbe z virusom SARS-Cov-2

Pravilnik o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih vzgojno-izobraževalnih interesnih dejavnostih

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih (10. 5. 2021)

Informacije o vpogledih in ugovorih na SM 2022

Digitalna strategija šole (Digital Learning Action Plan) 2021-2023

 

Ostali predpisi povezani z razmerami covid-19

Obvladovanje širjenja okužb s SARS-CoV-2, 31. 3. 2023

Okrožnica MIZŠ (Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19), 19. 2. 2022

Samotestiranje učencev in dijakov v primeru izjeme od karantene pri visoko tveganem stiku – dopolnitev obvestila in protokola, 21. 1. 2022

Ravnanje v primeru visoko tveganega stika učencev ali dijakov s povzročiteljem COVID-19 pri izvajanju obšolske (športne) dejavnosti, 24. 1. 2022

Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v VRK z osebo s covid-19

Protokol samotestiranja dijakov, 1. 2. 2022

 

Seznam veljavnih predpisov v preteklih šolskih letih

Seznam veljavnih predpisov na področju srednješolskega izobraževanja

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila ocenjevanja znanja (26. 10. 2018)

Hišni red v času pouka 4. letnikov (22. 2. 2021)

Šolska pravila

Odlok o nošenju mask v šolah (19. 9. 2020)

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijakov v srednji šoli

Modeli in priporočila za izvajanju pouka v razmerah povezanih s covid-19

Okrožnica v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo 14. 10. 2020

Higienska priporočila za srednje šole v času posamičnih primerov covid-19

Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo

Navodila za ocenjevanje znanja v okviru pouka na daljavo

Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021 z dne 26. 11. 2020

Priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja v SŠ v času pouka na daljavo

Sprememba Šolskih pravil ocenjevanja znanja (3. 12. 2020

Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (14. 6. 2021

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in navodila ob vračanju dijakov 4. letnikov v šolo (22. 2. 2021

Hišni red šole v času pouka po modelu C (8. 3. 2021)

Prezračevanje zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Higienska priporočila za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 za obdobji priprave na maturo in izvajanje mature v letu 2021 (22. 1. 2021)

SM 2021 – Protokol testiranja PCR za kandidate za maturo, ki so v karanteni (29. 4. 2021)

Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2020/2021 (12. 4. 2021)

Akcijski načrt digitalnega izobraževanja (ANDI)

INFORMACIJA O POSTOPKU PRIDOBITVE  NADOMESTNE JAVNE LISTINE

Šola izda nadomestno javno listino skladno s 36. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.

Postopek pridobitve javne listine:

  1. Za izgubljen, uničen ali kakor koli drugače odtujen izvirni dokument lahko upravičenec pridobi nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence, za kar na šolo naslovi Izjavo o preklicu javne listine (obrazec je v prilogi).
  2. K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse v znesku 1,81 EUR za vsak dokument z izjemo spričevala o uspehu pri splošni maturi in obvestila, ki štejeta za en dokument.
  3. Podatki, potrebni za izvršitev plačila: Namen plačila: plačilo upravne takse, koda namena GOVT, naziv prejemnika: Upravne takse Ljubljana, številka računa 0110 0100 0315 637 referenca 11 69248-7111002-6000113.
  4. Za izdajo nadomestne javne listine ( izpisa iz evidence) je potrebno plačati 10 EUR za vsak/en dokument. Plačilo se izvrši na transakcijski račun šole št. 01100-6030692472 pri UJP Novo mesto, sklic SI 00 763901. Dokazilo o plačilu je potrebno priložiti k vlogi.
  5. Po 4. odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS št. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10) bo šola prosilcu izdala nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v roku 15 dni od prejema popolne vloge ter izvršenega plačila.

Izjava o preklicu

Dostopnost